صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش پرتفوی اردیبهشت ماه 1400 1400/03/03
گزارش پرتفوی فروردین ماه 1400 1400/02/05
گزارش پرتفوی اسفندماه1399 1400/01/10
گزارش عملکرد 9 ماهه دوره منتهی به 30 بهمن 1399 1399/12/27
صورت های مالی 9 ماهه دوره منتهی به 30 بهمن ماه 1399(حسابرسی نشده) 1399/12/27
گزارش پرتفوی بهمن ماه1399 1399/12/04
گزارش پرتفوی دی ماه 1399 1399/11/08
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 30 آبان ماه 1399(حسابرسی شده) 1399/10/21
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 30آبان ماه 1399 (حسابرسی شده) 1399/10/21
گزارش پرتفوی آذر ماه 1399 1399/10/08
گزارش عملکرد 6ماهه منتهی به 30 آبان ماه 1399 1399/09/26
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده) 1399/09/26
گزارش پرتفوی آبان ماه 1399 1399/09/10
گزارش پرتفوی مهر ماه 1399 1399/08/06
افشای پرتفو شهریور ماه 1399 1399/07/06
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان 1399/06/29
صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان 1399/06/29
افشای پرتفو مرداد ماه 1399 1399/06/04
گزارش پرتفوی تیر ماه 99 1399/05/06
صورتهای مالی سالانه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(حسابرسی شده) 1399/04/18
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(حسابرسی شده) 1399/04/18
افشای پرتفوی خرداد 1399 1399/04/07
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(حسابرسی نشده) 1399/04/03
صورتهای مالی سالانه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1399 ندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(حسابرسی نشده) 1399/04/03
افشای پرتفوی اردیبهشت 1399 1399/03/10
افشای پرتفوی فروردین1399 1399/02/07
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 29 اسفند ماه 98 1399/01/05
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان 1398/12/27
صورتهای مالی 9ماهه منتهی به 30 بهمن ماه1398 صندوق سرمایه گذاری اعتمادآفرین پارسیان 1398/12/27
افشای پرتفوی بهمن ماه 1398 1398/12/06
افشای پرتفوی دی ماه 1398 1398/11/07
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 30آبان ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری اعتمادآفرین پارسیان(حسابرسی شده) 1398/10/15
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 30آبان ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری اعتمادآفرین پارسیان(حسابرسی شده) 1398/10/15
گزارش پرتفوی آذرماه 1398 1398/10/03
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 30آبان سال 1398 1398/09/27
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی 6 ماهه منتهی به 30 آبان 1398( حسابرسی نشده) 1398/09/27
گزارش پرتفوی آبان ماه 1398 1398/09/04
گزارش پرتفوی مهر ماه 1398 1398/08/06
افشای پرتفوی شهریور ماه 1398 1398/07/06
گزارش عملکرد 3 ماهه صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان منتهی به 31 مرداد ماه 1398 1398/06/24
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی 3 ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1398 1398/06/24
افشای پرتفوی مرداد ماه 1398 1398/06/05
افشای پرتفوی تیر ماه 1398 1398/05/06
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1398(حسابرسی شده) 1398/04/19
صورت های مالی سالانه منتهی به31 اردیبهشت ماه 1398(حسابرسی شده) 1398/04/19
گزارش عملکرد 12 ماهه منتهی به 31 اردیبهشت سال 1398 1398/04/02
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی 12 ماهه منتهی به 31 اردیبهشت 1398( حسابرسی نشده) 1398/04/02
افشای پرتفوی خرداد ماه 1398 1398/04/02
افشای پرتفوی اردیبهشت ماه 1398 1398/03/05
افشای پرتفوی فروردین ماه 1398 1398/02/09
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 29 اسفند ماه 97 1398/01/10
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 30 بهمن سال 1397 1397/12/27
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی 9 ماهه منتهی به 30 بهمن 1397 1397/12/27
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به30/11/97 1397/12/08
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/10/30 1397/11/10
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/09/30 1397/10/10
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 30آبان ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(حسابرسی شده) 1397/10/05
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به30آبان ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(حسابرسی شده) 1397/10/05
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 30 آبان ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان 1397/09/21
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 30آبان ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان 1397/09/21
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به1397/08/30 1397/09/10
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/07/30 1397/08/09
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/06/31 1397/07/10
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری اعتماد افرین پارسیان 1397/06/26
صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری اعتماد افرین پارسیان 1397/06/26
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/05/31 1397/06/10
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به31/04/97 1397/05/10
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به31/03/97 1397/04/10
صورتهای مالی سالانه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1397صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان 1397/03/28
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان 1397/03/28
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(حسابرسی شده) 1397/03/28
صورتهای مالی سالانه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1397صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(حسابرسی شده) 1397/03/28
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به31/02/97 1397/03/09
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به31/01/97 1397/02/10
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 96/12/29 1397/01/19
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1396 صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان 1396/12/19
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1396 صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان 1396/12/19
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 30 بهمن1396 1396/12/09
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 96/10/30 1396/11/10
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 96/09/30 1396/10/23
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 30 آبان ماه 1396(حسابرسی شده) 1396/10/13
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 30 آبان ماه 1396( حسابرسی شده) 1396/10/13
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 30 آبان ماه 1396(حسابرسی نشده) 1396/09/27
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 30 آبان ماه 1396(حسابرسی نشده) 1396/09/27
صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1396 1396/06/29
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1396 1396/06/29
صورتهای مالی سالانه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1396 (حسابرسی شده) 1396/05/02
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1396 (حسابرسی شده) 1396/05/02
صورتهای مالی سالانه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1396(حسابرسی نشده) 1396/03/29
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31 اردبهشت ماه 1396(حسابرسی نشده) 1396/03/29
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1395 1395/12/28
گزارش عملکرد 9 ماه منتهی به 30 بهمن ماه 1395 1395/12/28
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 30 آبان ماه 1395 صندوق اعتماد آفرین پارسیان(حسابرسی شده) 1395/12/08
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 30 آبان ماه 1395 صندوق اعتماد آفرین پارسیان(حسابرسی شده) 1395/12/08
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 30 آبان ماه 1395(حسابرسی نشده) 1395/09/22
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 30 آبان ماه 1395(حسابرسی نشده) 1395/09/22
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1395 1395/06/28
صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1395 1395/06/27
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1395(با تایید حسابرس) 1395/04/27
صورتهای مالی سالانه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1395 (حسابرسی شده) 1395/04/27
صورتهای مالی سالانه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1395 (حسابرسی نشده) 1395/03/19
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1395 1395/03/19
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1394 1394/12/26
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1394 1394/12/25
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 30 آبان ماه 1394 (حسابرسی شده) 1394/11/03
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 30 آبان ماه 1394(حسابرسی شده) 1394/11/03
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 30 آبان 1394 1394/09/30
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 30 آبان 1394 1394/09/30
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1394 1394/06/30
صورتهای مالی دوره مالی 3ماهه منتهی به 31 مرداد 1394 1394/06/24
صورتهای مالی دوره 2 ماه و 25 روزه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1394(حسابرسی شده) 1394/05/11
گزارش عملکرد مالی دوره 2 ماه و 25 روز منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1394 1394/03/24
صورتهای مالی 2 ماه و 25 روز منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1394 (حسابرسی نشده) 1394/03/24