مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
مجمع تغییر هزینه نرم افزار و تغییر حد نصاب ترکیب دارایی مورخ 1400/02/08 1400/02/19
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/10/27 1399/11/05
نامه تایید سازمان در خصوص مجمع امیدنامه ای مورخ 1399/08/28(تغییر رکن و کارمزد متولی) 1399/10/07
نامه تایید سازمان در خصوص صورتجلسه ی اساسنامه ای مورخ 1399/08/28 1399/09/24
مجمع تغییر کارمزد مدیر و حق الزحمه حسابرس صندوق اعتماد آفرین مورخ 1399/04/18 1399/06/26
مجمع سالانه منتهی مورخ 6 مرداد 99 و تایید سازمان 1399/05/27
تایید افزایش سقف به 4 میلیارد واحد 1399/05/06
مجمع افزایش سقف صندوق 1399/05/06
افزایش سقف صندوق به یک میلیارد واحد 1399/03/27
تایید تغییر ترکیب دارایی های صندوق 1399/03/11
مجمع تغییر ترکیب دارایی های صندوق مورخ 1399/03/06 1399/03/11
تایید تغییر موضوع فعالیت صندوق 1399/03/11
مجمع تغییر موضوع فعالیت صندوق مورخ 1399/03/06 1399/03/11
اصلاح صورت جلسه مجمع 980505 امیدنامه ای 1398/06/13
تایید مجمع صندوق امیدنامه ای 13980505 1398/06/12
مجمع سالانه مورخ 1398/05/05 1398/05/16
مجمع سالانه صندوق 1397/04/27
تایید مجمع سالانه 1397/04/27
تغییر حسابرس صندوق 1397/04/27
تایید تغییر هزینه حسابرس 1397/04/27
مجمع سالانه صندوق 1397/04/27
مجمع تغییر ترکیب دارایی و هزینه صندوق 1397/02/18
نامه تایید مجمع تغییر ترکیب دارایی و هزینه صندوق 1397/02/18
نامه تایید سازمان مجمع سالانه مجمع مورخ 1396.05.16 1396/06/04
نامه تایید سازمان مجمع مورخ 1396.05.16 1396/05/30
نامه تایید مجمع سالانه مورخ 1396.05.16 1396/05/30
صورتجلسه سالانه مجمع مورخ 1396.05.16 1396/05/30
صورتجلسه مجمع مورخ 1396.05.16 1396/05/30
نامه تاییدیه سازمان در خصوص تغییر کارمزد بازارگردان 1396/05/02
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/03/30 1396/05/02
مجمع تغییر کارمزد متولی 1396/01/16
مجمع سالانه مورخ 1395/05/25 1395/06/06
نامه تایید صورت جلسه سالانه 1395/06/06
نامه تایید سازمان بابت افزایش سقف 500 میلیون واحد 1394/11/19
مجمع افزایش سقف به 500 میلیون واحد 1394/11/19
نامه تایید سازمان در خصوص افزایش سقف واحد ها 1394/10/05
افزایش سقف واحد های صندوق به 250 میلیون واحد 1394/10/05
صورت الجسه حذف کارمزد مدیر و افزایش سقف واحد ها 1394/09/01
نامه تایید سازمان در خصوص ترکیب دارایی های صندوق 1394/08/13
مجمع تغییر ترکیب دارایی های صندوق مورخ 1394/06/28 1394/08/13
مجمع سالانه 1394/06/08 1394/08/09
1394/08/09 1394/08/04
نامه سازمان در خصوص تایید تغییر رکن بازارگردان 1394/08/04
تایید سازمان برای حذف کارمزد مدیر 1394/05/12
تغییر کارمزد بازارگردان 1394/03/26
تایید سازمان برای تغییر کارمزد بازارگردان 1394/03/26
تغییر آدرس صندوق 1394/03/26
مجمع موسس صندوق 1394/03/11