اخبار

عنوان تاریخ درج
حاضرین مجمع مورخ 1400/02/08 1400/02/08
دعوت به برگزاری مجمع مورخ1400/02/08 1400/01/29
حاضرین مورخ 1399/10/27 1399/10/27
دعوت به برگزاری مجمع مورخ 1399/10/27 1399/10/15
نامه تایید سازمان در خصوص مجمع تغییر رکن و کارمزد متولی 1399/10/07
حاضرین مجمع مورخ 1399/08/28 1399/08/28
دعوت به برگزاری مجمع مورخ 1399/08/28 1399/08/18
حاضرین مجمع 1399/05/06 1399/05/06
حاضرین مجمع مورخ 99/04/31 1399/04/31
دعوت به مجمع افزایش سقف صندوق 1399/04/30
برگزاری مجمع سالانه صندوق 1399/04/23
حاضرین مجامع مورخ 1399/04/18 1399/04/18
دعوت به محمع 18/04/1399 1399/04/08
دعوت به مجمع صندوق 1399/03/21
دعوت به مجمع صندوق اعتماد آفرین پارسیان تغییر نوع صندوق 1399/03/03
حاضرین مجمع صندوق مورخ 1398/05/05 1398/05/05
برگزاری مجمع مورخ 1398/05/05 1398/04/25
برگزاری مجمع سالانه مورخ 1398/05/05 1398/04/25
تغییر هویت دیداری صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان 1398/02/21
برگزاری مجمع سالانه صندوق در تاریخ 97/04/11 1397/03/29
برگزاری مجمع صندوق در تاریخ 29/01/97 1397/01/19
برگزاری مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری اعتمادآفرین پارسیان 1396/05/17
تغییر زمان برگزاری مجمع سالانه صندوق اعتمادآفرین پارسیان 1396/05/11
برگزاری مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان 1396/05/03
اسامی حاضران در مجمع 1396/03/30 صندوق اعتماد آفرین پارسیان 1396/03/31
برگزاری مجمع 1396/03/21
اسامی حاضران در مجمع 1395/12/10 صندوق اعتماد آفرین پارسیان 1395/12/22
تغییر کارمزد متولی 1395/11/27
برگزاری مجمع سالانه صندوق 1395/05/13
مجمع صندوق 1394/11/12
برگزاری مجمع افزایش سقف صندوق در تاریخ ٢٨/٠٩/٩٤ 1394/09/27
مجمع تغییر ترکیب دارایی های صندوق ١٣٩٤/٠٦/٢٨ 1394/07/07
مجمع سالانه صندوق اعتماد آفرین پارسیان 1394/06/04
مجمع افزایش سقف واحد های صندوق 1394/04/14
مجمع صندوق 1394/02/23