دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام) 800,000 %80.00
2 شرکت گروه مالی بانک پارسیان 200,000 %20.00