جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/03/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 265,887 2.36 5,034,040 6.04 6,609,279 8.03 7,847,744 9.95
اوراق مشارکت 9,149,644 81.19 47,938,694 57.51 45,439,207 55.23 42,395,423 53.77
سپرده بانکی 5,742,376 50.96 29,680,218 35.6 29,513,272 35.87 27,788,929 35.25
وجه نقد 180 0 2,651 0 3,359 0 3,233 0
واحد صندوق 648 0.01 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -3,889,361 -34.51 708,570 0.85 709,002 0.86 806,029 1.02
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 150,403 1.33 2,887,974 3.46 4,471,094 5.43 5,669,784 7.19